Statut klubu

STATUT STOWARZYSZENIA

BMW KLUB MOTOCYKLE POLSKA

Tekst jednolity z dnia 09.04.2022 r.

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne (nazwa, teren działania, charakter prawny, czas trwania)

§ 1

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „BMW KLUB MOTOCYKLE POLSKA”, w dalszych postanowieniach statutu zwane będzie „Klubem”. 
 2. Siedzibą Klubu są Marki.
 3. Klub działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klub posiada osobowość prawną i jest zawiązany na czas nieograniczony.
 4. Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym charakterze.
 5. Klub posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci oraz własne logo. Wzory powyższych i sposoby ich prezentacji ustala Zarząd, zgodnie z wytycznymi BMW Club Europa e.V. W szczególności znak firmowy BMW oraz nazwa firmy BMW muszą być używane wyłącznie za porozumieniem z BMW Club Europa e.V. oraz zgodnie z przyjętymi przez BMW AG standardami oraz sposobem ich prezentacji.
 6. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia niektórych spraw Klub może zatrudniać pracowników, powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych. 

Rozdział IICele i środki działania

§ 2

1. Celem Klubu jest:

a) popularyzacja motocykli marki BMW poprzez organizowanie sportu, turystyki motocyklowej, imprez towarzyskich, kulturalnych i innych,

b) umożliwianie wszystkim zainteresowanym, bez względu na wyznanie czy pochodzenie społeczne, wymianę doświadczeń oraz wzbogacanie wiedzy technicznej, prawnej, turystycznej i innej związanej z  motocyklami BMW,

c) upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,

d) współpracowanie w szczególności z całą strukturą Autoryzowanych Klubów BMW w kraju i za granicą, z firmą BMW AG w Monachium (Niemcy) oraz jej przedstawicielstwami w Polsce, autoryzowanymi przedstawicielami handlowymi, dealerami oraz autoryzowanymi dostawcami części motocyklowych, a także z odpowiednimi władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

e) reprezentowanie interesów zbiorowych członków Klubu wobec organów władzy publicznej. 

2. Klub realizuje swoje cele przez:

a) zrzeszanie sympatyków motocykli marki BMW w sekcjach tematycznych działających w ramach Klubu oraz realizujących jego cele,

b) organizowanie imprez motocyklowych oraz innych o charakterze klubowym
(np. kartingowych, narciarskich, żeglarskich itp.),

c) udział członków Klubu w imprezach krajowych i międzynarodowych oraz
w krajowych i międzynarodowych imprezach turystyczno-motorowych,

d) prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji kierowców, w tym sportowych,

e) podejmowanie działań informacyjnych mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

f) rozwijanie działalności informacyjnej  w zakresie sportu i turystyki motocyklowej, organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz udział w takich imprezach,

g) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej  członkom Klubu.

 Rozdział IIICzłonkowie, ich prawa i obowiązki

§ 3

 1. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) Zwyczajnych,

b) Wspierających,

c) Honorowych,

3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, posiadająca motocykl marki BMW lub wykazująca zainteresowanie marką BMW oraz wolą realizacji celów Klubowych, która złoży stosowną deklarację o chęci przystąpienia do Klubu oraz wniesie należne opłaty członkowskie. Warunkiem jest również spełnienie innych wymogów określonych statutem. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być również cudzoziemcy.

4. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd po stwierdzeniu, że:

a ) Kandydat na członka złożył właściwą, odpowiednio wypełnioną i podpisaną deklarację przystąpienia do Klubu. Deklaracja ta może mieć również formę elektroniczną, 

b) w ciągu jednego tygodnia od złożenia deklaracji o której mowa powyżej nastąpiła wpłata na konto Klubu opłaty wpisowej  z wyraźnym wskazaniem nazwiska i innych danych pozwalających na identyfikację Kandydata na członka,

c) w ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji o której mowa powyżej Kandydat na członka przesłał na adres korespondencyjny Klubu własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do Klubu. 

d) w ciągu roku od złożenia deklaracji przystąpienia do klubu, Kandydat na członka wziął udział w co najmniej jednej imprezie organizowanej przez Klub.

5. W przypadku niedotrzymania przez Kandydata na członka postanowień ust. 4b lub 4c) (z wyjątkiem złożenia deklaracji w formie elektronicznej) lub 4d) Zarząd może podjąć uchwałę o nieprzyjęciu Kandydata w poczet członków Klubu. W takim przypadku wpłacone przez Kandydata opłaty wpisowe nie podlegają zwrotowi. 

6. Zarząd, mając na uwadze dobro Klubu, może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, co do której zachodzą wątpliwości czy będzie realizowała cele Klubu, wypełniała obowiązki członka lub przestrzegała ogólnie przyjętych norm społecznych. Obie, wskazane w zdaniu poprzednim, przesłanki mogą występować niezależnie od siebie. W takim przypadku wpłacone przez Kandydata opłaty wpisowe zostaną zwrócone Kandydatowi. 

7. Potwierdzeniem członkostwa jest odpowiednia indywidualna karta klubowa lub legitymacja zgodna z aktualnie obowiązującym wzorcem.

8. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,

b) zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Klubu,

c) korzystania, na zasadach określonych przez Klub, ze szkoleń organizowanych przez Klub  oraz z pomocy organizacyjnej i finansowej,

d) noszenia Odznak Klubowych i reprezentowania jego barw,

e) udziału w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe, reprezentując barwy Klubu.

9. Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

a) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,czynny udział
w pracach Klubu oraz regularne opłacanie składek członkowskich,

b) ochrona dobrego imienia, majątku i interesów Klubu jako dobra wspólnego,

c) właściwe reprezentowanie i strzeżenie godności Klubu, w szczególności poprzez dbanie o własną postawę moralną, zachowanie nienagannej kultury osobistej i przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego,

d) popularyzacja znajomości marki BMW, krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

e) podnoszenie poziomu sportowego i fachowego w dziedzinie motoryzacji i ruchu drogowego,

f) udzielanie koleżeńskiego wsparcia i pomocy pozostałym członkom Klubu,

g)  informowanie Zarządu Klubu, niezwłocznie, o zmianie danych kontaktowych,
w szczególności adresu e-mail podanego w deklaracji o przystąpieniu do Klubu, pod rygorem uznania wszelkich zawiadomień na dotychczasowy adres, za doręczone prawidłowo.

10. Członkiem wspierającym może być osoba prawna (krajowa lub zagraniczna), bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu
na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, która zadeklaruje pomoc finansową lub inną. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały, po przyjęciu deklaracji członkostwa, opisanej w § 3 ust. 4 a)

11. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, działanie dla dobra Klubu i nie podejmowanie działań sprzecznych z celami, dobrym imieniem Klubu oraz z jego Statutem.

12. Członkowie wspierający posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem  biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Członkowie wspierający, mogą jednak brać udział w obradach władz Klubu z głosem doradczym.

13. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Klubu Walne Zebranie Członków,
na wniosek Zarządu lub 10 członków, może przyznać członkostwo honorowe (członek honorowy).

14. Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku  wnoszenia składek członkowskich.

15. Członkostwo wygasa na skutek:

a) rezygnacji zgłoszonej w formie pisemnej,

b) śmierci, a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji,

c) skreślenia z rejestru członków przez Zarząd na skutek niepłacenia składek,

d) wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz Klubu, działania na jego szkodę lub uporczywego naruszania powszechnie obowiązujących norm społecznych.

16. O posiedzeniu, na którym może być podjęta uchwała o skreśleniu członka lub jego wykluczeniu, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie, także drogą elektroniczną, siedem dni wcześniej w celu umożliwienia mu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

17. Uchwała w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka obowiązuje z chwilą jej podjęcia, o czym Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.

18. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w ciągu dwóch tygodni od daty jej uchwalenia. Odwołanie rozpatruje Komisja Rewizyjna, a wnosi się je za pośrednictwem Zarządu.

19. Po wniesieniu odwołania Zarząd kieruje je do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków lub też może zmienić własną uchwałę o wykluczeniu członka.

 

Rozdział IVOrgany Klubu

§ 4

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2.  Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należą:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu  z działalności Klubu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

f) uchwalanie budżetu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania  członkostwa honorowego,

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,

j)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu  i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w niniejszym statucie,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

n) Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej
i organizacyjnej członkom Klubu.

3. Uchwały i postanowienia Walnego Zebrania Członków

a) Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

   • w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków, 
   • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później po upływie pierwszego terminu -bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 g) oraz § 7.

b) Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.

4. Walne zebranie członków Klubu

a) Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu, co najmniej raz do roku, z podaniem porządku obrad, przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie przesyłane jest na adres e-mail członków, podany
w deklaracji o przystąpieniu do Klubu. Walne Zebranie Członków Klubu może uchwalić Regulamin Obrad Walnego Zebrania.

b) Porządek obrad Walnego Zebrania ustalony przez Zarząd powinien być uzupełniony jeżeli na tydzień przed terminem zebrania zostanie złożony pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków lub przez Komisję Rewizyjną 

c) W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym oraz biernym
i czynnym prawem wyborczym tylko członkowie zwyczajni i honorowi. 

d) W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

e) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 ogólnej liczby członków.

f) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd powinien zwołać w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej o których mowa jest w ust. poprzedzającym.

g) Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym statucie, oraz nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Komisję Rewizyjną lub wniosku 1/5 ogólnej liczby członków.

5. Skład Zarządu

a) Zarząd Klubu składa się z 2 – 5 członków, w tym:

– Prezesa, 

– 1-2 Wiceprezesów, 

– Sekretarza Klubu, 

– Skarbnika Klubu.

b) Ilość Członków Zarządu w każdej kadencji określa Walne Zebranie Członków.

c) Kadencja Zarządu trwa dwa lata i jest kadencją wspólną dla wszystkich członków. 

d) W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Zarządu, poniżej 2 członków, 
w trakcie trwania kadencji, skład Zarządu uzupełnia Walne Zebranie Członków.

e) Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd uchwala Regulamin Zarządu w którym określone są funkcje poszczególnych członków w Zarządzie jak też, przypisany funkcji w Zarządzie, zakres obowiązków,

f) Zmiany funkcji poszczególnych członków Zarządu dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym, większością ¾ głosów członków Zarządu,

g) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku, 

h) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

6. Zarząd Klubu

a) Kieruje pracą Klubu. 

b) Opracowuje roczny plan działalności Klubu oraz planuje roczny budżet. 

c) Zarządza majątkiem Klubu. 

d) Ustala wysokość składki członkowskiej i opłaty wpisowej.

e) Wnioskuje o przyznanie członkostwa honorowego. 

f) Ustala wzór deklaracji przystąpienia do Klubu. Deklaracja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Kandydata, potwierdzenie znajomości i woli przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów oraz uchwał władz Klubu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym przez Zarząd.

g) Ustala wzór indywidualnej karty klubowej lub legitymacji oraz Odznaki Klubowej określa Zarząd.

h) Przetwarza posiadane przez Klub dane osobowe na zasadach określonych
w przepisach o ochronie danych osobowych, 

i)Wszelkie podejmowane przez Zarząd Klubu decyzje mają charakter uchwał i przyjmowane są przez Zarząd w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu. 

j) Do ważności uchwał Zarządu konieczne jest zawiadomienie wszystkich członków
i udziału  w głosowaniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Vice –  Prezesa.

k) Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także poza posiedzeniem – za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze telekonferencji, wideokonferencji oraz za pomocą poczty email. Uchwały takie winny być podpisane przez wszystkich głosujących na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

l) Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.

m) W umowie między Klubem a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków

7. Oświadczenia woli oraz zobowiązania majątkowe i finansowe

a) Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu upoważnionych jest dwóch członków zarządu, w tym każdorazowo Prezes lub Wiceprezes.

b) Do poszczególnych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocników.

8. Komisja Rewizyjna

a) Jest organem kontrolującym działalność Zarządu. 

b) Dokonuje co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki majątkowej i finansowej. 

c) Weryfikuje roczne sprawozdania Zarządu oraz przedstawia wynikające stąd wnioski Walnemu Zebraniu Członków. 

d) Co roku przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z kontroli za okres bieżącego roku działalności Zarządu wraz z wnioskami, a także wnioskiem
w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

e) Po każdym przedsięwzięciu organizowanym przez Klub dokonuje kontroli i rozliczenia pod kątem wydatków i zrealizowanych celów w terminie do 30 dni od daty zakończenia danego przedsięwzięcia. 

f) Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb. 

g) Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczne jest zawiadomienie wszystkich członków i udział w głosowaniu co najmniej połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy. 

h) Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane także poza posiedzeniem – za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze telekonferencji, wideokonferencji oraz za pomocą poczty email. Uchwały takie winny być podpisane przez wszystkich głosujących na najbliższym posiedzeniu Komisji.

9. Gdy wymagają tego okoliczności, Komisja Rewizyjna ma prawo:

a) Występować z zaleceniami i wnioskami do Zarządu Klubu.

b) Wnioskować do Zarząd Klubu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

c) Występować do Walnego Zebrania Klubu z wnioskami o odwołanie członków zarządu oraz o usunięcie członków z listy Klubu.

10. Wybór Komisji Rewizyjnej

a) Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.

b) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i jest kadencją wspólną dla wszystkich członków.

c) W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Komisji Rewizyjnej, poniżej 3 członków, w trakcie trwania kadencji, skład organów uzupełnia się drogą głosowania podczas Walnego Zebrania.

11. Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

a) Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

b) Członkiem Zarządu może być członek Klubu posiadający staż ciągły co najmniej 3 lata, zaś członkiem Komisji Rewizyjnej może być członek Klubu posiadający staż ciągły co najmniej 5 lat.

c) Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba zatrudniona (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) w:

– BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce (BMW Motorrad Polska), 

– podmiocie będącym dilerem BMW Motorrad Polska,

– podmiocie, którego podstawową działalnością jest sprzedaż, w sposób zorganizowany, ciągły i zarobkowo motocykli, skuterów, ATV oraz akcesoriów motocyklowych,   

– podmiocie będącym sponsorem Klubu, 

– podmiocie będącym partnerem Klubu.

d) Zakaz określony w pkt. c) dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą i członków organów zarządzających podmiotów, będących podmiotami wymienionymi w pkt. c).

e) Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa: 

– z dniem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za ostatni pełny rok sprawowania  funkcji członka Zarządu, 

– z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji, 

– z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków zwołane w tym celu, 

f) Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa również z dniem stwierdzenia naruszenia zakazu określonego w ust. 11 c) lub d). 

g) Stwierdzenia naruszenia zakazu określonego w ust. 11 c) i d) dokonuje Zarząd
w formie uchwały.

h) Odwołanie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej, następuje w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością ⅔ ważnych głosów Walnego Zebrania Członków biorących udział w głosowaniu.

i) Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej którzy:

– dyscyplinarnie utracili te funkcje,

– zostali odwołani przez Walne Zebranie Członków,

nie będą mogli pełnić ponownie funkcji w tych strukturach w kadencjach następnych. Odstępstwem od powyższej zasady jest odwołanie przez Walne Zebranie Członków, spowodowane sytuacją losową, uniemożliwiającą czynne pełnienie swoich obowiązków, w szczególności: wypadek, nagła choroba przewlekła. 

Rozdział V – Wyróżnienia i kary

§ 5

 1. Za wyróżniające się wykonywanie obowiązków członka Klubu w szczególności aktywny udział w pracy na rzecz i dobro Klubu członkowie mogą być wyróżniani przez Zarząd w formie:

a) pochwały na piśmie,

b) nagród rzeczowych,

c) honorowych odznak Klubu.

2. Za naruszenie  postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu, na członków zwyczajnych mogą być nakładane następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara pieniężna,

d) zakaz czasowego brania udziału w imprezach lub zawodach sportowych,

e) czasowe, trwające nie dłużej niż rok, zawieszenie w prawach członka Klubu,

f) wykluczenie z Klubu.

3. Kary stosowane są w zależności od wagi przewinienia. 

4. Kara pieniężna nie może być wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku nałożenia tej kary. 

5. Karę wykluczenia można zastosować tylko wobec osoby, co do której w okresie ostatnich trzech lat, stosowano inne kary lub w przypadku działania na szkodę Klubu lub popełnienia przestępstwa ze szkodą dla Klubu.

6. Kary nakładane są przez Zarząd. 

Rozdział VIMajątek i fundusze

 § 6

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się: 

a) wpisowe i składki członkowskie, 

b) dochody z majątku Klubu i działalności gospodarczej, 

c) darowizny, spadki i zapisy, 

d) dotacje. 

3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie i przekazywać uzyskane tą drogą zyski na realizację celów statutowych.

4. Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami. W ramach prowadzonej działalność gospodarczej może tworzyć własne podmioty gospodarcze lub być wspólnikiem w takich podmiotach.

5. Rokiem obrotowym i sprawozdawczym Klubu jest rok kalendarzowy. 

Rozdział VIIZmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 7

 1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością ⅔ ważnych głosów Walnego Zebrania Członków biorących udział w głosowaniu.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu może być podjęta przez Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością ¾ ważnych głosów Walnego Zebrania Członków.
 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

Napisz wiadomość: